Với nồng độ muối cao hơn 10 lần so với đại dương, Biển Chết không có khả năng duy trì sự sống của bất kỳ loài thực vật hay động vật nào, nhưng tại sao lại có một cái cây tồn tại được giữa đảo muối khắc nghiệt?